Všeobecné obchodní podmínky CA BRABEC:

Ing. Petr Brabec (dále jen agentura)

Pokud není uvedeno v nabídce jinak, vždy platí:

 • změny data letenky nepovoleny,
 • změny jména na letence nepovoleny,
 • storno nepovoleno,
 • smlouvu o přepravě a všechny z ní vyplývající povinnosti a práva dopravce i pasažéra uzavíráte výhradně s dopravcem podle jeho podmínek letu a jeho všeobecných podmínek, které naleznete přímo na webu operujícího dopravce,
 • obvykle podmínky dopravce vycházející z mezinárodních smluv, řiďte se však celými podmínky daného letu a všeobecnými podmínkami dopravce:
 • dopravce může měnit +/- 2hodiny lety bez Vašeho souhlasu,
 • dopravce může měnit i o více hodin, ale k tomu potřebuje již i svolení pasažéra, pokud nesouhlasí, vrací tarif a taxy,
 • aerolinka může zrušit let do 14 dnů před odletem s tím, že vrací cenu letenky či nabídne jiný let,
 • pokud aerolinka zruší let později jak 14dnů před odletem náleží cestujícímu obvykle i reparace či nabídka jiného letu, a to přímo od aerolinky, avšak zrušení viz major (počasí apod.) se reparace netýkají,
 • v případě bankrotu či jiné formy úpadku vyplácí cenu letenky a reparace za zrušený let výhradně dopravce či jeho právní nástupce,
 • v případě úpadku, bankrotu, změny a dalších možných změn a rušení letenek nese všechnu odpovědnost za tuto skutečnost přímo dopravce a nikoliv agentura,
 • dopravce má právo na změnu tarifu/tax/letů až do vystavení letenky, ač se tak obvykle neděje. V případě, že klient nesouhlasí se změněnou cenou, celá zaplacená částka se mu do dvou pracovních dnů vrací na účet, ze kterého přišla,
 • na stejný let a stejná jména nelze vytvořit bez zrušení již vytvořené rezervace rezervace nová. Pokud by se to udělalo, vznikla by duplicita, za jejiž řešení jsme od 1.4.2012 nuceni účtovat 200 Kč/os/segment a stejně to nemusí zaručit bezproblémový průběh,
 • vystavovací poplatky jsou vždy nevratné,
 • kompletní podmínky každé letenky jsou vždy dostupné v anglickém jazyce na vyžádání buď přímo u aerolinky, či u agentury, nevyžádání si těchto podmínek a na jejich následnou reklamaci nebude brán zřetel,
 • klient si může zkontrolovat, že jeho let nebyl změněn přímo u dopravce na jeho infolince, která je vždy k nalezení na jeho webových stránkách. Pokud se změní čas či den letu a aerolinka klienta neinformuje, nenese agentura žádnou zodpovědnost, a to ani v případě, že aerolinka odmítne náhradu letu, či klientovi letadlo uletí.
 • zasílané nabídky nejsou nikdy konečným a závazným návrhem na uzavření smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb, vyhrazujeme si právo na změnu v nabídce služeb až do okamžiku vystavení letenky. Toto právo si vyhrazuje zejména z důvodu nenadálých možných změn v ceně a dostupnosti služeb ze strany dopravce

Ochrana osobních údajů podle GDPR:

Aby naše agentura mohla dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k nám zaslaným e-mailům, objednávkám, dotazům, telefonickým hovorům, facebookovým zprávám a dalším prostředkům komunikace s námi je Petr Brabec, IČO: 76066541, se sídlem Ke Klimentce 9, 150 00, Praha 5, telefon: +420777263883, e-mail: petr@brabec.eu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • Vyřízení objednávky a řešení případných změn/reklamací a splnění zákonných povinností (zejména pak vedení daňové evidence).
 • Abychom vám mohli odesílat nabídky, objednávky, rezervace, letenky a další nutné informace o vašich letech/rezervacích a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vždy nutně vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané letenky včetně jejich kódů a čísel, jejich cenu a v případě poskytnutí z vaší strany i detaily z vašeho pasu/občanského průkazu (to obvykle výhradně za účelem předání aerolince).
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy a vedení daňové evidence. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání zákonných norem pro vedení daňové evidence, u údajů nenutných pro vedení daňové evidence a možného kontaktování v případě nenastalých událostí, pak do ukončení platnosti vaší letenky (obvykle se kopíruje s vaším návratem).
 • S ohledem na nutnost předávat vaše údaje aerolince/IATA (ve smyslu dat výše uvedených) spolupracujeme s některými dodavateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti s vaší cestou a letenkou a pouze v nezbytném rozsahu. Těmito dodavateli jsou zejména samotné aerolinky a certifikované IATA organizace. S ohledem na to, že aerolinky sídlí i mimo EU, je možné, že dojde k předávání osobních údajů do třetích zemí, a to výhradně za účely výše specifikovánými a vždy za využití zabezpečených šifrovaných protokolů (ssl,https).
 • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek: Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme (výhradně u klientů, kteří si to přejí) vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete výslovným souhlasem (tento souhlas také archivujeme).
 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • Zabezpečení osobních údajů: Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.